Ehl-i Sünnetce bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve'l Cemaati temsil edenler eşariler ile maturîdîlerdir. Bunları, vehhabiler gibi sapıtmış insanlardan başkaları kötülemezler. İmam Gazalinin "İhyau ulûmi'd-Dîn" kitabına açıklama yazan hadis hafızı ve hanefi mezhepli olan lugatcı Murteda ez-Zebîdî bu açıklamasında şöyle demiştir: "Ehl-i Sünnet genel olarak kullanıldığında onlardan kastedilenler eşariler ile maturîdîlerdir."

İbn-i Hacer el-Askalânî "ed-Duraru'l-kâmine" adlı eserinde, İbn-i Kayyim el-Cevziyye (ki kendisi ibni Teymiyyenin en meşhur ögrencisidir) ile ibni Kesir (ki kendisi de ibni Teymiyyenin öğrencisi olup onunla birlikte bir süre zaman geçirmiş ve onun huzurunda çok okumuştur) arasında geçen bir münazaradan bahsetmiştir.
Şöyle ki bu münazarada İbni Kesir, İbni Kayyim el-Cevziyyeye şöyle demiştir:
"Sen benden eşarîyim diye, nefret ediyorsun!"
İbni Kayyim de cevaben şöyle demiştir:
"Hocan ibni Teymiyye iken başından ayağına kadar kıllı dahi olsan, insanlar eşari olduğunu söylemende sana inanmazlar."

Önemli bir uyarı: Bu zamanda İbni Teymiyye ve Muhammed İbn Abdilvehhab sempatizanı olan vehhabiler, "Ben vehhabiyim" demezler ben sünniyim derler o halde Medinede veya Mekkede vehhabi okullarında sözde Dini eğitim almış olup oradaki eğitimi kabullenmiş olanların: "Ben vehhabi değilim." şeklindeki sözlerine aldanılmamalıdır.

Buna dair bir misal vereyim, Medinede okumuş bir türk, kendisi hakkında bir yandan vehhabi olmadığını söyledi öbür yandan ise vehhabilerin benimseyerek/uygun görerek okuttukları İbn Ebil İzz tarafından şerh edilmiş/ açıklanmış olan "Tahavi Akidesi" kitabının dersini Ehl-i Sünnetce şerh edilmişcesine aldığını söyledi. Oysaki Ehl-i Sünnet alimlerinden olan imam Cafer et-Tahavinin bu kitabı için şerh/açıklama yazan İbn Ebil İzz el-Hanefi, İbni Teymiyyenin inancı doğrultusunda bu kitabı açıklamaya kalkışmıştır. İşte bu sebeple bu kitaba yaptığı açıklamalar Ehl-i Sünnet inancına uymayan birçok açıklamalar içerir. İşte bazı insanlar, böyle kitapların dersini gördüğünü söylemekle Ehl-i Sünnetten olduğu izlenimini vermeye çalışırlar, oysaki durumu iyi bilen kimse, işin içinde bir terslik olduğunu anlar.


Vurgulayarak söylüyorum ki, İbn Ebil İzz el-Hanefinin "Tahavi Akidesi" kitabı hakkında yaptığı açıklamayı vehhabiler ders kitabı olarak öğretmektedirler. Bu kitap türkçe diline de çevirilmiştir. ALTINDAĞ YAYINEVİ bu kitabı, "El-AKİDETU'T-TAHAVİYYE VE ŞERHİ İmam İbn Ebi'l-`İzz el-Hanefi" şeklinde piyasaya sürerken, vehhabi kitaplarının neşriyatını üstelenen GURABA YAYINLARI da aynı kitabı piyasaya sürmüştür. Müslüman kardeşlerimizi bu yanlış açıklamalar içeren kitaba karşı uyarmak onlar için faydalı olacaktır. Vehhabilerin kitaplarını yaymaya çalışan yayınevlerin şerrinden Allâh'a sığınırız.