Müslümanların itikatta büyük olarak gördükleri iki imamından birisi olan imam Ebu'l Hasen el-Eşârî "En-nevâdir" adlı kitabında şöyle demiştir: "Kim Allâh'ın cisim olduğuna inanırsa o Rabbini bilen birisi değildir ve O'na karşı inançsızlığa düşmüştür." Yani kişi, Allâh'ın cisim olduğuna inandığı sürece kesinlikle müslüman olamaz. Bu sözü imam AbdulKâhir el-Bağdâdî "El-Esmâu ve's-sıfât" adlı kitabında rivayet etmiştir.

Cisim ise eni, boyu, kalınlığı, derinliği ve birleşikliği olan şeydir. Bir başka açıklamaya göre ise (ki bu açıklama daha kuvvetlidir) cisim, iki maddeciğin veya daha fazla maddeciklerin birleşiminden oluşan şeydir.

Cisim ise iki türlüdür biri latiftir (elle tutulamayacak haldedir) diğeri ise kesiftir yani katıdır (elle tutulabilecek haldedir). Allâh ise ne öyle ne de böyledir.

Haraketlilik ve durgunluk cisme mahsus olan birer sıfat olduğu için Allâh bu iki sıfattan münezzehtir, uzaktır. Dolayısıyla kesinlikle Allâh'ın hareket ettiği veya durgun olduğu söylenemez, aksi halde bunu söyleyen Dinden çıkar. Çünkü böylesi Allâh'ı yaratılmışlara benzetmiştir.