Allâh'a hamd ve Rasûlullâh'a salât ve selâm olsun

Ölüm meleğinin adının Azrail olduğu, bütün müçtehitler tarafından icma edilmiş (sözbirliği meydana gelmiş) bir husustur.

Bu hususta alimlerce icma (sözbirliği) olduğunu meşhur tefsirci Ebu Hayyân el-Endelusi "En-Nehru'l-mâd" adlı tefsirinde, hadis hafızı Beyhaki "El-Be'su ve'n-nuşûr" adlı eserinde ve Kadı Iyad el-Maliki "Eş-Şifa" adlı esrinde nakletmişlerdir.

Ayrıca ölüm meleğinin adının Azrail olduğu, hadis hafızı Taberani'nin "Tıvalât"ta rivayet ettiği ve hadis hafızı Beyhakinin de "Hadis-i suvar" konusunda rivayet ettiği bir hadiste geçer.

Hatta vehhabilerin çok değer verdikleri İbn-i Teymiyye dahi ölüm meleğinin adının Azrail olduğunu belirtir.

Bütün bunlara rağmen şâzlığı (müslümanlardan ayrı bir yol tutmayı) seven vehhabiler ölüm meleğinin adının Azrail olduğunu inkar ederler, kabul etmezler.

Böylece de birçok meselede olduğu gibi bu meselede de bütün müslümanlardan ayrıldıklarını tekrar ortaya koymuş olurlar.